Leverings- en Betalingsvoorwaarden​

WERKINGSSFEER

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten of precontractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten of precontractuele rechtsbetrekking. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

PARTIJEN

In deze voorwaarden worden de partijen aangeduid als “leverancier“ en “afnemer“ respectievelijk, waarbij “leverancier“ de partij is die deze voorwaarden gebruikt. De toepasselijkheid van deze voorwaarden is echter niet beperkt tot verbintenissen strekkend tot aflevering of terbeschikkingstelling van zaken, of het afnemen daarvan.

BETEKENIS VAN MEDEDELINGEN

Zolang niet ondubbelzinnig is gebleken van de bedoeling van de leverancier om zich ter zake te binden, zijn mededelingen van de leverancier die verband houden met de inhoud van te sluiten overeenkomsten op te vatten als vrijblijvend.

PRIJZEN; STATIEGELD

Tenzij de leverancier ondubbelzinnig anders heeft doen blijken, en onverminderd het bepaalde in artikel 5, gelden opgegeven prijzen voor levering af magazijn, inclusief alle heffingen van overheidswege, maar exclusief BTW en exclusief de kosten van emballage. Tenzij afgeleverde emballage kennelijk voor eenmalig gebruik bestemd is, is de afnemer verplicht om zo veel ledig emballagemateriaal aan de leverancier te retourneren, als hij van de leverancier ter beschikking heeft gekregen, en wel: gesorteerd overeenkomstig de aard van het betreffende emballagemateriaal. De leverancier is verplicht om de afnemer het overeengekomen, c.q. het gebruikelijke statiegeld te betalen, waar toepasselijk: met aftrek van de overeengekomen c.q. gebruikelijke kosten voor behandeling van retouremballage. Wanneer de leverancier de afnemer emballage aflevert welke hem zelf als statiegeld door een andere leverancier is geleverd, is de leverancier jegens de afnemer tot niet meer verplicht, dan overeenkomt met de aanspraken die de leverancier jegens diens voor leverancier geldend kan maken.

AFLEVERING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

Wanneer de leverancier zaken aflevert, zijn deze voor risico van de afnemer zodra zij zich niet langer in de macht van de leverancier of van door de leverancier gebruikte hulppersonen bevinden óf, indien dat eerder het geval mocht zijn, zodra zij zich bevinden op een plaats waarover de afnemer, of waarover hulppersonen van de afnemer, zeggenschap hebben. Alsdan geldt tevens dat de leverancier aan zijn afleveringsverplichting heeft voldaan. Van de afnemer ontvangen zaken blijven voor risico van de afnemer, behoudens wanneer de aflevering ertoe strekte dat de leverancier de eigendom van de betreffende zaak zou verwerven. In dat geval is het in het vorige lid bepaalde van overeenkomstige toepassing. De eigendom van aan de afnemer afgeleverde zaken blijft aan de leverancier voorbehouden zolang de afnemer niet volledig de verschuldigde tegenprestatie(s) heeft voldaan voor alle krachtens enige overeenkomst met de leverancier geleverde of te leveren zaken of voor tevens krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden; met inbegrip van hetgeen de afnemer in verband met het tekortschieten in de nakoming van dergelijke overeenkomsten verschuldigd mocht worden. Als statiegeldgoed aan de afnemer geleverde emballage blijft eigendom van de leverancier; dan wel van de betreffende voorleverancier.

CONSUMENTENVERPAKKING

De afnemer is verplicht om afgeleverde zaken slechts in de oorspronkelijke consumentenverpakking, en zonder wijziging van die verpakking of van de inhoud daarvan, in goede staat verder te verhandelen c.q. af te leveren.

BETALINGSVOORWAARDEN

Betalingen zijn, behoudens overeengekomen afwijking, verschuldigd binnen een termijn van vijf werkdagen na factuurdatum. De afnemer is door het enkele feit dat betaling niet binnen de geldende betalingstermijn plaatsvindt, in verzuim. Met ingang van de datum waarop verzuim in treedt is de afnemer de wettelijke rente verschuldigd over het onbetaald gebleven bedrag, dan wel over de redelijkerwijs te bepalen waarde van de prestatie ten aanzien waarvan de afnemer in verzuim is. De leverancier mag alle kosten die hij redelijkerwijs in verband met verzuim van de afnemer maakt, daaronder begrepen alle kosten van expertise en van rechtsbijstand, aan de afnemer in rekening brengen. Tenzij de leverancier verkiest de gemaakte kosten te specificeren, worden deze kosten forfaitair bepaald op 15% van het bedrag waarover in gevolge dit artikel wettelijke rente mag worden berekend. Leverancier heeft ten allen tijde het recht om voor de bestelde zaken vooruitbetaling, contante betaling of zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm te verlangen.

VERDERE GEVOLGEN VAN DE TEKORTSCHIETEN VAN DE AFNEMER

Onverminderd het in artikel 7 bepaalde kan de leverancier in geval van verzuim van de afnemer alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Wanneer aan de afnemer ter beschikking gestelde zaken of diensten gebrekkig blijken te zijn heeft de afnemer rechtop herstel van het betreffende gebrek, of op opnieuw ter beschikking stellen van een overeenkomstige zaak of dienst, met teruggave van het aanvankelijk gepresenteerde; dan wel op restitutie van de ter zake van de betreffende prestatie geleverde tegenprestatie, of de waarde daar van. De keus tussen de verschillende in de vorige volzin genoemde tegemoetkomingen is aan de leverancier, die evenwel de wensen van de afnemer in zijn keuze zal betrekken.

1.Omdat tussen de voordelen die de overeenkomst(en) met de afnemers voor de leverancier opleveren, en de risico’s die in dit artikel lid worden behandeld, een wanverhouding zou bestaan wanneer die risico’s in volle omvang voor rekening van de leverancier zouden komen, is de leverancier, naast de hiervoor sub(a) aangeduide aansprakelijkheid, in geen enkel opzicht jegens de afnemer aansprakelijk voor nadelige gevolgen van gebrekkige prestaties van de leverancier, of van het achterstallig zijn of uitblijven van prestaties. Het hier bepaalde lijdt slechts uitzondering wanneer, en voor zover het in de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn wanneer aansprakelijkheid als dit in dit artikellid bedoeld, niet ten laste van de leverancier zou komen; zoals bijvoorbeeld in geval van gebeurtenissen waarvan leidinggevende personen in de onderneming van de leverancier ernstig verwijt kan worden gemaakt. De hier voorziene beperking van de aansprakelijkheid van de leverancier strekt zich ook uit tot werknemers van de leverancier en tot door de leverancier ingeschakelde hulppersonen, alsmede tot ondernemingen die tot dezelfde groep van ondernemingen (concern) behoren als de leverancier.

2.De sub (a) beschreven verplichting van de leverancier, en een eventuele aansprakelijkheid van de leverancier of van een derde in weerwil van het sub (b) bepaalde vervallen, indien de afnemer niet binnen bekwame tijd nadat hij het betreffende gebrek of de betreffende schade oorzaak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, daar van aan de leverancier kennis heeft gegeven. De sub (a) beschreven verplichting van de leverancier vervalt tevens, indien van het gebrek niet uiterlijk zes maanden nadat de betreffende prestatie aan de afnemer is (af)geleverd, aan de leverancier kennis is gegeven.

OVERMACHT

De verplichting tot nakoming aan de zijde van één partij wordt opgeschort, zolang zich aan de zijde van die partij omstandigheden voordoen waar bij het aangaan van de betreffende overeenkomst geen rekening mee is gehouden, en die de nakoming in die mate bezwaarlijk maken dat die in redelijkheid niet van de betrokken partij kan worden gevergd. De verplichtingen van de wederpartij worden, wanneer een partij zich op de in de vorige volzin bedoelde omstandigheden mag beroepen, tevens opgeschort. In het in dit artikel bedoelde geval kan geen rechtsgevolg worden verbonden aan het feit dat de betreffende verbintenissen niet worden nagekomen.

BEPERKING EN GELDIGHEID

Het in deze voorwaarden bepaalde geldt slechts, voor zover dat in overeenstemming is met de eisen van redelijkheid en billijkheid. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig zijn of aan vernietiging blootstaan, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Ook een nietige of aan vernietiging blootstaande bepaling behoudt dat effect, dat een beding van overeenkomstige strekking dat niet aan nietigheid leed zou hebben.

TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN

Alle door deze voorwaarden beheerste rechtsverhoudingen zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen. Partijen zullen alle geschillen ter zake waar van forum keuze is toegelaten, in eerste aanslag ter beslissing voorleggen aan de bevoegde rechter te Almelo.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Enschede